محصولات دیابت

سیتال وی 25/50/100

سیتاگلیپتین، یک مهار کننده آنزیم دی پپتیدیل پپتیداز تیپ 4  (DPP-4) می‌باشد که یک داروی ضد دیابت خوراکی است و …

سیتال وی ام 50/500

این دارو در درمان دیابت نوع 2، استفاده می‌شود که نسبت به سیتاگلیپتین تنها مزایای زیر را دارد: …

سیتال وی ام 50/1000

این دارو در درمان دیابت نوع 2، استفاده می‌شود که نسبت به سیتاگلیپتین تنها مزایای زیر را دارد: …

ملیجنت

لیناگلیپتین با افزایش سطح انسولین خون سبب کنترل قند خون در بدن می‌شود.

ملیجنت 500 2/5

ملیجنت 1000 2/5

امپاجنت  10/5

امپاجنت 25/5

امپادیانس 10

امپادیانس 25

امپادیانس ام 5/1000

امپادیانس ام 12.5/1000