بهر هﻣﻨﺪى از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻧﻮآور و ﺑﻬﺮ هﮔﯿﺮى از ﻓﻨﺎور ىﻫﺎى ﻧﻮﯾﻦ دﻧﯿﺎ
دارا ﺑﻮدن ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻨﻮع و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ داروﯾﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮص، ﮐﭙﺴﻮل، ﺷﺮﺑﺖ، اﻟﮕﺰﯾﺮ، ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن و ﻗﻄﺮه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ داروﯾﻰ
ظرفیت تولید سالانه 20 میلیون شربت، ظرفیت تولید سالانه 13 میلیون قطره، ظرفیت تولید سالانه 300 میلیون قرص، ظرفیت تولید سالانه 400 میلیون کپسول
ﺗﻼش ﻣﺪاوم در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ISO 10015 , ISO 17025 , ISO 14001 , ISO 9001 , OHSAS 18001

اخبار

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

شرکت داروسازی الحاوی به عنوان شناخته شده‌ترین شرکت داروئی ایران در حوزه کودکان، برخود واجب می‌داند که به این دسته‌بندی داروئی تنها نگاه اقتصادی نداشته و بتواند در حد توان #حامی #کودکان ایرانی باشد.
به همین منظور، کمپین #چتریم_حامی_کودکان از مهم‌ترین موضوعاتی است که به عنوان مسئولیت اجتماعی توسط داروسازی الحاوی تعریف شده است، که شامل 3 شاخه اصلی می‌باشد:

ادامه مطلب…

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux