بهرهﻣﻨﺪی از متخصصین و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻧﻮآور و ﺑﻬﺮه گیری از فناوری های نوین دنیا

دارا ﺑﻮدن ﺧﻄﻮط تولید ﻣﺘﻨﻮع و تولید اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ دارویی از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮص، ﮐﭙﺴﻮل، ﺷﺮﺑﺖ، الگزیر، سوسپانسیون و ﻗﻄﺮه

تولید ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى بین اﻟﻤﻠﻠﻰ و آنالیز ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ دارویی

ظرفیت تولید سالانه 20 میلیون شربت، ظرفیت تولید سالانه 13 میلیون قطره، ظرفیت تولید سالانه 300 میلیون قرص، ظرفیت تولید سالانه 400 میلیون کپسول

ﺗﻼش ﻣﺪاوم در ﺟﻬﺖ تولید ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ کیفیت برای ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ISO 10015 , ISO 17025 , ISO 14001 , ISO 9001 , OHSAS 18001

مسئولیت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

شرکت داروسازی الحاوی به عنوان شناخته شده‌ترین شرکت داروئی ایران در حوزه کودکان، برخود واجب می‌داند که به این دسته‌بندی داروئی تنها نگاه اقتصادی نداشته و بتواند در حد توان #حامی #کودکان ایرانی باشد.
به همین منظور، کمپین #چتریم_حامی_کودکان از مهم‌ترین موضوعاتی است که به عنوان مسئولیت اجتماعی توسط داروسازی الحاوی تعریف شده است، که شامل 3 شاخه اصلی می‌باشد:

ادامه مطلب…

کارخانه : تهران، کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج
021-44905056-7
021-44905054
info@alhavipharma.com