گوارشی

اپرتکس

اپرپیتانت یک مسدد انتخابی با میل ترکیبی بالا برای گیرنده های نوروکنین-1 و ماده P در مغز می باشد که…

مبریکس

این دارو آنتی اسپاسمودیک است که مستقیما روی عضلات صاف دستگاه گوارشی اثر می‌کند و در درمان سندرم …

رانیتیدین

رانیتیدین با کاهش اسید معده در درمان مشکلات گوارشی ناشی از افزایش اسید مصرف می‌شود و شربت آن برای اطفال …

پپتی لاک