اپرتکس80/125میلی گرم (اپرپیتانت)

Apretex 80/125 (Aprepitant)

شکل دارویی: کپسول

اپرپیتانت یک مسدد انتخابی با میل ترکیبی بالا برای گیرنده های نوروکنین-1 و ماده P در مغز می باشد که  اثرات سینرژیست با آنتاگونیست های نوع 3 و کورتیکواستروئیدها دارد. کاربرد این دارو در پیشگیری از تهوع و استفراغ حاد ناشی از شیمی درمانی و یا بعد از عمل جراحی می باشد.