آنتی بیوتیک

تاواسیدال

لووفلوکساسین یک آنتی بیوتیک از گروه فلوروکینولونها است که با جلوگیری از تکثیر DNA باکتری باعث …

مترونیدازول

مترونیدازول یک آنتی بیوتیک رایج برای درمان عفونت‌های باکتریایی بی‌هوازی (پروتوزوآ) و تک یاخته‌ای است و …