تترابنازین 25 میلی گرم – الحاوی

Tetrabenazin 25-Alhavi

شکل دارویی: قرص

این دارو در درمان اختلالات نورولوژیکی و حرکتی ناشی از بیماری های هایپرکینتیــک مانند انواع کره هــا همانند هانتیگتــون (حرکات غیر ارادی)، کره ناشــی از لوپوس، همی بالیسموس، کره ناشی از پیری، ســندرم توره و برخی از انواع تیک‌ها و تاردیو دیســکینزی ها موثر است. تترابنازین اثرات ضد حرکتی خود را از طریق مهار VMAT انجام می دهد.