ریلوزول 50 میلی گرم – الحاوی

Riluzole 50 mg

شکل دارویی: قرص

ریلوزول یک داروی موثر بر سیستم اعصاب مرکز، آنتاگونیست گلوتامات می باشد که سبب مهار ریلیز پره سیناپتیک گلوتامات و تداخل با اثرات پست سیناپتیک آن می شود. این دارو برای کند کردن روند بیماری اسکلروز یک طرفه آمیوتروفیک (ALS) و به عنوان محافظت کننده اعصاب (بنزوتیازول ) مورد مصرف قرار می گیرد.