نالترکسون 25/50میلی گرم – الحاوی

Naltrexone 25/50 mg-Alhavi

شکل دارویی:کپسول

نالترکسون به عنوان درمان نگهدارنده پس از سم زدایی است و همچنین عملکردی آنتاگونیستی دارد و داروی کمکی برای درمان اعتیاد به تریاک و الکل مصرف می‌شود.