اتوسوکسیماید250میلی گرم/5میلی لیتر

Ethosuximide 250 mg/5ml

شکل دارویی:شربت

اتوسوکسیماید با کاهش جریان کلسیمی خاص در سلول‌های عصبی تالاموس، اثر اختصاصی خود را بر صرع کوچک (غایب) اعمال می‌کند و در درمان کمکی انواع صرع همانند صرع میوکلونیک نیز استفاده می‌شود.