دکسترومتورفان4میلی گرم/میلی لیتر

Dextromethorphan 4 mg/ml

شکل دارویی:شربت و قطره

دکسترومتورفان برای درمان علامتی سرفه‌های بدون خلط ناشی از گلودرد و سرماخوردگی یا محرک‌های استنشاق شده بکار می‌رود.