دکس دی بت 15میلی‌گرم/ 5 میلی‌لیتر (دکسترومتورفان «فاقد شکر»)

Dex DiBet (Dextromethorphan Sugar Free) 15 mg/5ml

شکل دارویی:شربت

دکسترومتورفان برای درمان علامتی سرفه‌های بدون خلط ناشی از گلودرد و سرماخوردگی یا محرک‌های استنشاق شده بکار می‌رود.