بوپرنورفین2میلی گرم

Buprenorphine 2 mg

شکل دارویی: قرص

این دارو به عنوان یک ضد درد مخدر با تأثیر بر گیرنده‌های اپیوئیدی درCNS، روند مؤثر بر ادراک درد و پاسخ به درد را تغییر می‌دهد و در موارد زیر کاربرد دارد:

1.برای تسکین دردهای متوسط تا شدید و نیز قبل از عمل جراحی

2.به صورت ترکیبی با نالوکسان برای درمان وابستگی به اپیوئیدها

3.برگرداندن بیهوشی ناشی از فنتانیل