اپرتکس۸۰/۱۲۵میلی گرم (اپرپیتانت)

Apretex 80/125 (Aprepitant)

شکل دارویی: کپسول

اپرپیتانت یک مسدد انتخابی با میل ترکیبی بالا برای گیرنده های نوروکنین-۱ و ماده P در مغز می باشد که  اثرات سینرژیست با آنتاگونیست های نوع ۳ و کورتیکواستروئیدها دارد. کاربرد این دارو در پیشگیری از تهوع و استفراغ حاد ناشی از شیمی درمانی و یا بعد از عمل جراحی می باشد.